DOVEY JN TO PWLLHELI

Mon-Fri April 18 to October 2 1966

[SX Summer]

[SX Winter]

[SO 18/4-11/6 ]

[SO 18/6]

[SO 25/6 & 2/7]

[SO 9/7]

[SO 16/7-13/8]

[SO 20/8 & 27/8]

[SO 3/9]

[SO 10/9-2/10 ]

[SO Winter]