MENAI BRIDGE TO AFONWEN

Mondays to Fridays 15 June to 6 September 1964

[SX ]

[SO Start of Season]

[SO High Season]

[SO End of season]