BANGOR TO PWLLHELI

Mon-Fri 7 September 1964 to 4 December 1964

[SX Low Season]

[SO Low Season]